MARIKINA CITY FIRE STATIONS

Bureau of Fire Protection – Fire District IV

Marikina Fire Stations & Sub-stations Contact Numbers:

Marikina Fire Station: +632 273-9629
Nangka Fire Sub-station: +632 635-4432
Malanday Fire Sub-station: +632 998-7412
IVC Fire Sub-station: +632 635-4435
Parang Fire Sub-station: +632 998-74-13