MANDALUYONG CITY FIRE STATIONS

Bureau of Fire Protection – Fire District IV

Mandaluyong Fire Stations & Sub-stations Contact Numbers:

Mandaluyong Fire Station:
+632 532-2189, +632 532-2402, +632 533-7708, +632 534-0077,
+632 532-500 loc 280

EDSA Fire Sub-station: +632 634-2070
Kalentong Fire Sub-station: +632 531-7476
Hulo Fire Sub-station: +632 534-7450