MALABON CITY FIRE STATIONS

Bureau of Fire Protection – Fire District II

Malabon Fire Stations & Sub-stations Contact Numbers:

Malabon City Fire Station: +632 361-9712
Bayan Fire Sub-station: +632 281-1141
Hulong Duhat Fire Sub-station: +632 281-4607
Panghulo Fire Sub-station: +632 446-6316 (thru Barangay Hall)